McKinley Elementary School

Skip to main content

EL Intervention

Mrs. Mualem (moo-ALL- em) is thrilled to be back at McKinley School working with the English Language learners.  “The Language Club” is a class for students who are new to the country to come and practice their English listening, speaking, reading, and writing skills in a safe environment.  Language Club is also beneficial for students who have been in the country for several years but still need support in gaining Academic Language proficiency.  The EL intervention program is a place for English Learners to attain English Language proficiency through Common Core aligned and Standards based ELD lessons.  Our goal is to help the students become proficient in English as quickly as possible so they will be able to attain proficiency in the content areas and gain success in all of their coursework.  Mrs. Mualem strives to make a welcoming environment for all of her students.  She believes that when students’ stress levels go down and they feel happy to be in school, then they are able to open their minds and learn.

Mrs. Mualem (moo-ALL- em) 很高興回到McKinley學校跟英語學習者工作。英語語言俱樂部”是讓剛來到美國的學生於安舒的環境中學習聽,,讀,和寫。英語語言俱樂部亦有利於來美數年但仍需在學術語言能力得到支持的學生英語學習者干預計劃讓英語學習者透過共同核心課程和標準英語學習者課程以達到英語語言流利水平。我們的目標是幫助學生盡快地熟練掌握所有容領域,並獲得所有課程的成功。Mrs. Mualem努力使所有她的學生感受被歡迎的環境中學習。她認為,當學生的壓力水平下降,他們感到高興在學校,那麼他們的思想得以被開啟以助其學習

Cô Mualem (moo-ALL- em) rất hân hạnh được trở về trường McKinley để giảng dạy cho các em học sinh học Anh Ngữ.  “Language Club” là một lớp học dành cho các học sinh mới di cư đến Hoa Kỳ và có thể thực tập kỹ năng lắng nghe, nói, và đọc Anh Ngữ trong một môi trường học tập an toàn. Language Club cũng có lợi cho những học sinh đã ở trong nước nhiều năm nhưng vẫn cần sự hỗ trợ trong việc đạt được trình độ thông thạo ngôn ngữ học thuật.  Chương trình Can Thiệp EL là một nơi dành cho các học sinh học Anh Ngữ đạt được trình độ Anh Ngữ thông thạo thông qua việc sắp xếp Common Core và dựa trên Tiêu Chuẩn bài giảng ELD.  Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ cho các học sinh trở nên thông thạo trong môn Anh Ngữ càng nhanh càng tốt như thế họ mới có thể đạt được trình độ lưu loát trong lĩnh vực nội dung và thành công cho các môn học khác. Cô Mualem rất phấn đấu để tạo ra một môi trường thân thiện cho tất cả các học sinh của mình. Cô ấy tin tưởng rằng khi mức độ tinh thần căng thẳng của học sinh giảm dần thì họ sẽ cảm thấy vui mừng khi đến trường, như thế họ mới có thể mỡ rộng tâm trí để học tập.